024 - 3888 991

Algemene voorwaarden Mijnfotoshoot.nl

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Mijnfotoshoot.nl: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Fotografisch werk: Fotografische werken als bedoeld in art 10 lid 1 sub 9 Aw, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 

Mijnfotoshoot.nl

Roukensstraat 39

6521BM Nijmegen

Telefoonnummer: 024-3888991

E-mailadres: redactie@mijnfotoshoot.nl

KvK-nummer: 09142668

Btw-identificatienummer: NL8134.16.930.BO

IBAN: NL44RABO0135741548

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten van Mijnfotoshoot.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het gebruik van Mijnfotoshoot.nl. Na verwerking van de opdracht wordt het door de klant overgedragen bestand een maand bewaard op de server van Mijnfotoshoot.nl. Dit voor het geval dat de klant later meerdere exemplaren van het bestelde wenst af te nemen.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mijnfotoshoot.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mijnfotoshoot.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Mijnfotoshoot.nl zijn vrijblijvend en Mijnfotoshoot.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mijnfotoshoot.nl. Mijnfotoshoot.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mijnfotoshoot.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Zowel Mijnfotoshoot.nl als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij behoudt Mijnfotoshoot.nl het recht op gebruik van de fotografische werken, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, handlings-, administratie- en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie direct bij afname en uiterlijk binnen  veertien (14) dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Mijnfotoshoot.nl.

3.4Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Mijnfotoshoot.nl bent u een bedrag van tweeendertig euro en vijftig eurocent ( 32,50) aan administratiekosten verschuldigd en indien Mijnfotoshoot.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Mijnfotoshoot.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Mijnfotoshoot.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mijnfotoshoot.nl.

3.7 Indien aannemelijk is dat Mijnfotoshoot.nl hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding van de wederpartij in aanmerking. Meerwerk zal door Mijnfotoshoot.nl per 15 min excl. BTW in rekening worden gebracht voor een bedrag van 65 Euro per uur.

Artikel 4: Levering

4.1 Alle opdrachten worden getracht binnen tien (10) werkdagen uitgevoerd te worden. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.

4.2 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Mijnfotoshoot.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.3 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Mijnfotoshoot.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

4.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mijnfotoshoot.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Het auteursrecht op alle fotografische werken berust bij Mijnfotoshoot.nl.

6.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mijnfotoshoot.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.3 Alle fotografische werken morgen door Mijnfotoshoot.nl voor marketingdoeleinden gebruikt worden, tenzij door de wederpartij bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk wordt aangegeven hier bezwaar tegen te hebben. Mijnfotoshoot.nl streeft naar overleg voordat van foto’s gebruik wordt gemaakt, maar kan hierover geen garanties geven.

6.4 Mijnfotoshoot.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6.5 De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van een eventueel overgedragen bestand. Mijnfotoshoot.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van een door de klant overgedragen bestand. Mijnfotoshoot.nl gaat ervan uit dat het auteursrecht van het bestand berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de klant aansprakelijk. Daarnaast dient de klant zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land.

Artikel 7:Privacy

7.1 Gemaakte foto’s blijven eigendom van Mijnfotoshoot.nl. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van het eigendom indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. MIjnfotoshoot.nl zal gemaakte foto’s aanbieden op een website met beveiligde toegang.

7.2 Mijnfotoshoot.nl zal alle redelijke maatregelen nemen om de website zo goed mogelijk te beveiligen. Mijnfotoshoot.nl is niet aansprakelijk voor schade door inbraak op de website, tenzij MIjnfotoshoot.nl nalatigheid kan worden verweten.

7.3 Mijnfotoshoot.nl zal op verzoek gemaakte foto’s van de website verwijderen, zonder hier kosten aan te verbinden.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mijnfotoshoot.nl daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Voor beschadiging of verlies van de bestanden kan Mijnfotoshoot.nl in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Mijnfotoshoot.nl stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken in het bestelde nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever bij het gebruik van de Mijnfotoshoot.nl op zijn computerscherm te zien krijgt. De aansprakelijkheid van Mijnfotoshoot.nl blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten.

8.3 Reclamaties dienen, voor zover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen, na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht. Bij Mijnfotoshoot.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mijnfotoshoot.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Fototshoot.nl is niet aansprakelijk voor fouten en vertragingen in zendingen

8.5 Indien u niet tevreden bent over het geleverde artikel dan kunt u binnen 7 dagen een e-mail sturen naar Mijnfotoshoot.nl met daarin de vermelding dat u het artikel zal retourneren. Het artikel dient ongebruikt,voorzien van de originele verpakking gefrankeerd verzonden te worden. Binnen 10 dagen wordt het aankoopbedrag op uw rekening of ontvangt u een vervangend artikel. Vervangende artikelen worden enkel aangeboden indien sprake is van een verwijtbare productiefout.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie

9.1Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mijnfotoshoot.nl, dan wel tussen Mijnfotoshoot.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mijnfotoshoot.nl, is Mijnfotoshoot.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mijnfotoshoot.nl.

9.2Verzetten van boekingen kunnen kosteloos tot 2 maanden voor de fotoshoot plaatsvinden. Indien wijziging binnen 2 maanden voor de data van de boeking valt kan deze tegen een vergoeding van 250 euro gewijzigd worden. Annuleringen van boekingen kunnen kosteloos minimaal 6 maanden van te voren en dienen schriftelijk te gebeuren. Voor annuleringen binnen 6 maanden voor de geplande eerste datum van de fotoshoot geldt een vergoeding a 500 excl. BTW per dag tenzij anders bepaald en schriftelijk bevestigd door Mijnfotoshoot.nl

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mijnfotoshoot.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mijnfotoshoot.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mijnfotoshoot.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11: Diversen

11.1 Indien u aan Mijnfotoshoot.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Mijnfotoshoot.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Mijnfotoshoot.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Mijnfotoshoot.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mijnfotoshoot.nl deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mijnfotoshoot.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mijnfotoshoot.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Mijnfotoshoot.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Share